Ashram Publications

Books in Bengali

Kriya-Yoga-Rahasya
Adhyatmikta, Kriya Yog and Atmbodh
Kriya Yog Prasange - Bengali

Books in Hindi

Kriya Yog Rahasya - Hindi
Adhyatmikta, Kriya Yog and Atmbodh - Hindi

Books in English

Kriya Yoga Rahasya English