Ashram Publications

Books in Bengali:

Kriya-Yoga-Rahasya
Adhyatmikta, Kriya Yog and Atmbodh - Bengali
Kriya Yog Prasange - Bengali

Books in Hindi:

Kriya Yog Rahasya - Hindi
Adhyatmikta, Kriya Yog and Atmbodh - Hindi